མདུན་ཤོག

བོན་གྱི་བྱ་འགུལ། - སྟེང་དགོན་གྱི་སྐབས་ལྔ་པའི་དགེ་བཤེས་དང་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐོན་མཛད་སྒོ།

སྟེང་དགོན་གྱི་སྐབས་ལྔ་པའི་དགེ་བཤེས་དང་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐོན་མཛད་སྒོ།

 


2016-12-4 11:43:42 རྩོམ་པ་པོ། གནད་ཀྱི་གཟེར་བུ། བྱུང་ཁུངས། གངས་ལྗོངས་བོན། ཀློག་གྲངས།

 བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཁྱུང་པོ་སྟེང་ཆེན་དགོན་གྱི་སྐབས་ལྔ་པའི་དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་དང་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐོན་གྱི་མཛད་སྒོ་སྤེལ་བ།
༠༠.jpg
༠༡.jpg
༠༢.jpg
༠༣.jpg
༠༤.jpg
༠༥.jpg
༠༦.jpg
༠༧.jpg
༠༨.jpg
༠༩.jpg
༡༠.jpg
གནས་ཚུལ་ཞིབ་གསལ་ཁྱུང་པོའི་དྲ་བར་གསལ། འདི་སྣོན་ནས་དེར་འཇུག