མདུན་ཤོག

བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།


[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།གངས་ལྗོངས་བོན་དྲ་བའི་བོད་ཡིག་པར་ངོས་ཤར་གཏོང་གནང་བ... -738 (2016-8-26)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།རྒྱལ་སྤྱིའི་བོན་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པ་ཧྥ་... -68 (2016-8-8)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།༼གངས་ལྗོངས་བོན༽གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དཔྱད་དེབ་རྩོམ་བར... -65 (2016-8-8)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།གལ་ཆེ་བའི་གསལ་བརྡ། -40 (2016-5-31)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།སངས་རྒྱས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཞལ་འདོན་གྲོས་བསྡུར་གནང... -74 (2016-4-5)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ། -277 (2016-1-23)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།བོན་གྱི་ཐ་སྙད་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་གཏན་འབེབས་གྲོ... -58 (2016-1-23)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།དྲན་རྟེན་ཞིག -39 (2016-1-23)
[བོན་གྱི་བྱ་འགུལ།གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྟགས་... -20 (2016-1-23)

མདུན་ངོས།|ཡར་ངོས།|  ཁྱོན་བསྡོམས།49, Page5/5