མཚན་ཐོ། གཙོ་གནད།

མིང་།

དུས་ཚོད།
བོན་གྱི་ཐ་སྙད་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་གཏན་འབེབས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པ་འཚོགས་པ། མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་རིམ་པ། 2016-1-18
བོན་གྱི་ཐ་སྙད་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་གཏན་འབེབས་གྲོས མཉམ་འབྲེ 2016-1-18
བོན་གྱི་ཐ་སྙད་རྒྱ་ མཉམ་འབྲེ 2016-1-18
བོན་གྱི་ཐ་སྙ མཉམ་འབྲེ 2016-1-18
All 4, 1 Pages 
 
Copyright © གཡུང་དྲུང་བོན་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས།, All Rights Reserved