མདུན་ཤོག

དགོན་སྡེ་སྒྲུབ་གནས། -

དགོན་སྡེ་སྒྲུབ་གནས།


[དགོན་སྡེ་སྒྲུབ་གནས།རྒྱལ་རོང་གི་རྒྱལ་པོ་བེ་ཅེན་ངོ་སྤྲོད། -263P (2016-9-5)
[ཀན་སུའུ།གནས་མཆོག་བྲག་དཀར་བྱ་རྒོད། -113 (2016-1-23)

མདུན་ངོས།|ཡར་ངོས།|  ཁྱོན་བསྡོམས།12, Page2/2